Frivillig på Ravnedans 2019?

ENGLISH BELOW 

BLI DEL AV FRIVILLIG TEAMET FOR RAVNEDANS 2019!
Søknadsfrist: 31. mai
Søknadsskjema her: https://goo.gl/forms/MhAcn5a9Qzbfqbh32

Ravnedans festival for samtidsdans har ti års jubileum i 2019 og det skal vi feire med et fantastisk festivalprogram bestående av workshop, LABer, morgenklasser, forestillinger, jubileumseventer med mer. 

For å få til en fantasisk festival, trenger vi frivillige. De frivillige som jobber for oss er de viktigste brikkene i festivalen og det er de som er med på å gjøre festivalavviklingen mulig. Ønsker du å jobbe med oss og være med på å skape den beste festivalen noensinne? Da er du den rette for RAVNEDANS!

DATOER: 05.07 - 15.07.
Vi har behov for frivillige i planleggingsfasen, under selve avviklingen og til noe etterarbeid. Vi leter først og fremst etter frivillige som kan jobbe hele eller større deler av perioden.

Som frivillig på Ravnedans får du jobbe med profesjonelle dansere, teknikere, lyd- og lysdesignere og pedagoger fra hele verden. Du samarbeider gjerne i grupper med andre frivillige og i tett samarbeid med festivalens produsenter. Det viktigste for oss som driver festivalen er at du er dedikert, og at du digger festival like mye som oss. Vi har mange og helt ulike oppgaver som trenger å fylles! I tillegg til at vi trenger alt fra billettører til barpersonell og noen som kan henge opp plakater, er vi i år også på jakt etter et teknisk crew som skal jobbe sammen med vår tekniske produsent Martin Myrvold, og vi har behov for deg som tar utdannelse innen produksjon og avvikling av større arrangementer, og som kan tenke deg å ta på deg et større ansvar for deler av avviklingen. 

SOM FRIVILLIG FÅR DU
- Verdens beste sommer
- En unik mulighet for erfaring innen produksjon - og prosjektledelse i scenekunstfeltet.
- Mulighet til å jobbe med dansekunstnere fra inn- og utland 
- Mulighet til å jobbe i en sjenerøs og profesjonell atmosfære
- Fribilletter til forestillinger
- Attest til CV og/eller referanse gjennom en av produsentene i festivalledelsen

Frivillige på festivalen tildeles 1-3 ansvarsområder. Som frivillig kan man være:

POTET - diverse tider (alt mulig, hjelper der det trengs)
RIGGER - diverse tider (bistå teknisk team) 
ÆREND/LØPERE - hovedsaklig dagtid 
ARRANGØR/ARTISTVERT - diverse tider
SJÅFØR - diverse tider
BARTENDER - kveld
BILLETTØR - diverse tider
PUBLIKUMSVERT/BRANNVAKT - ettermiddag/kveld
DEKOR OG BYGG - diverse tider 
(pynt, visuelt, rigge bar, rigge fester) 
BADMINTONANSVARLIG - diverse tider 
(ansvar for overnattingsstedet, nøkler, at ting ser greit ut)

DU FÅR
- Daglig felles lunsj på Aladdin 
- Veldig rimelig overnatting fra 05-16. juli 
- Minst 3 gratisbilletter (plukker selv på forhånd, og kan få på flere dersom det er plass eller man er i billett/publikumsvert/brannvakt)
- Frivillig kick off 

Meld deg som frivillig gjennom å fylle dette skjemaet: 
https://goo.gl/forms/MhAcn5a9Qzbfqbh32

FRIVILLIG OMFANG: 
Ravnedans vil finne dedikerte frivillige. Dersom du har tenkt deg på workshop eller lab må du opplyse om det i søknaden. Du kan i så fall kun sette deg selv opp som Bartender og Potet, og må forvente at det blir mye kveldsarbeid. Alle frivillige kan forvente å bli satt opp til å arbeide 6 timer om dagen (men ikke mer enn 6 timer) 

OPPMØTE
Vi trenger flere poteter, løpere, sjåfører og dekoratører som kan hjelpe fra 05. juli kl. 10:00. Ellers må alle frivillige være i Kristiansand senest søndag 07. juli kl. 14:00 for felles briefing, opplæring av ulike ansvarsområder og frivillig kick off på kvelden. 


Vi håper du har lyst til å være en del av frivilligteamet på Ravnedans 2019! 
For spørsmål henvender du deg til ravnedans.michelle@gmail.com


ENGLISH 
//

JOIN THE VOLUNTEER TEAM FOR RAVNEDANS 2019
Application deadline: 31st of May
Application form in English here: https://forms.gle/auatTi6MYAGtpCa88

Ravnedans is having it's 10 year anniversary in 2019 and we will celebrate with a fantastic festival program consisting of workshops, LABs, morning classes, performances, anniversary events and more.

In order to get a fantastic festival, we need volunteers. The volunteers who work for us are the most important pieces in the festival and it is those who help to make the festival run possible. Do you want to work with us and help to create the best festival ever? Then you are the right one for RAVNEDANS!

DATES: 05.07 - 15.07.
We need volunteers during the planning phase, during the actual winding up and for some finishing work. We are primarily looking for volunteers who can work the whole or large part of the period.

As a volunteer at Ravnedans, you get to work with professional dancers, technicians, sound and light designers and teachers from all over the world. You often collaborate in groups with other volunteers and in close cooperation with the festival's producers. The most important thing for us who run the festival is that you are dedicated and that you enjoy the festival as much as us. We have many and completely different tasks that need to be filled!

YOU GET
- The world's best summer
- A unique opportunity for experience in production and project management in the performing arts field.
- Ability to work with dance artists from Norway and abroad
- Ability to work in a generous and professional atmosphere
- Free tickets for shows
- Certificate to CV and / or reference through one of the producers in the festival management

Volunteers at the festival are given 1-3 different responsibilities. As a volunteer you can be:

POTATO - various times (everything possible, helps where needed)
RIGGER - various times (assisting technical team)
RUNNER - mainly daytime
ARTIST HOST - various times
DRIVER - various times
BARTENDER - evening
TICKET SELLER - various times
AUDIENCE HOSTS / FIRE GUARD - afternoon / evening
DECOR AND BUILDING - various times
(decoration, visualS, rigging bar, rigging parties)
BADMINTON RESPONSIBLE - various times
(responsibility for the place "Badminton" where the voulenteers sleep, keys, making sure things look okay)

YOU GET
- Daily lunch at Aladdin
- Very affordable accommodation from 05-16. July
- At least 3 free tickets (picks up in advance and can get on more if there is space or you are in ticket / audience host / fire guard)
- Voluntary kick off

Sign up as a volunteer by completing this form:
https://forms.gle/auatTi6MYAGtpCa88

Ravnedans will find dedicated volunteers. If you have thought of a workshop or a lab, you must state this in the application. In that case you can only set yourself up as a Bartender and Potato, and must expect that there will be a lot of evening work. All volunteers can expect to be set up to work 6 hours a day (but no more than 6 hours). 

COMPULSORY ATTENDANCE 
We need more potatoes, runners, drivers and decorators who can help from 05 July at. 10:00 am. Otherwise, all volunteers must be in Kristiansand no later than Sunday July 07 at. 14:00 for joint briefing, training of different responsibilities and voluntary kick off in the evening.


We hope you want to be part of the volunteer team at Ravnedans 2019!
For questions, please contact ravnedans.michelle@gmail.com